Назад до Изледване на опитността извън тялото

Анализи на ОИТ от Робърт Монро

Анализи на опитностите извън тялото от Робърт Монро:

1. Физически условия (При успешни опити)

  Присъствие на състоянието (%)
Ден 42,2
Нощ 57,8
Горещина 96,2
Студ 3,8
Влажност (недоловимо влияние)
Барометрично налягане (недоловимо влияние)
Легнал 100
Прав
Север-юг (главата на север) 62,4
Изток-запад (главата на изток) 19,2
Неизвестна поза 18,4
Положение на Луната и планетите (недоловимо влияние)

Принципно бяха получени положителни резултати при условията на горещина, легнало положение, посока север-юг. Нямаше забележимо влияние от слънчевата светлина, влажността, промените в барометричното налягане, местоположението на физическото тяло или силите на лунната гравитация. По-прецизни проучвания на околната среда също са възможни, но до днес не са правени.Оценката на психологическото състояние бе някак си по-лесна, тъй като повечето данни се отнасяха до него.

2.Психологическо състояние (При успешни опити)

  Състоянието присъства (%)
Нормално здраве 78,4
Отрицателни отклонения 21,12
Болест или нараняване 0,4
Умора 46,5
Отпочинал 18,8
Средно положение 34,7
Преди ядене 17,5
След ядене 35,5
Междинно положение 47
Евентуален каталитичен фактор (наркотици, други вещества) 12,4

Тази таблица определя, че физическата болест, която доста често присъства при спонтанното отделяне към Второто състояние, няма забележително влияние. Най-често срещаното състояние е това на леката умора веднага след хранене, медицинските или химически стимуланти и успокоителни средства не играят съществена роля.

3.ПСИХОЛОГИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (В началото на успешните опити)

  Състоянието присъства (%)
Спокоен 3,2
Потиснат 8,9
Замислен 64
Изпълнен с очакване 11,9
Неспокоен 3,7
Емоционално стимулиран 9
Интелектуално стимулиран 6,5
Разддразнен 0,7
Уплашен 2,7
В неизвестност 30

При определянето на психологическото състояние, ако обикновената човешка „лаборатория” е стартовата точка, изглежда че общото спокойствие е предварително необходимата предпоставка с някои оттенъци на емоция и самонаблюдение. Трябва да се посочи, че в категорията „уплашен” има различни степени на треперене, повечето от които са отбелязани в ранните етапи на експериментирането, преобладаващи преди експериментите, които довеждаха до принудителни или прекъснати преживявания. Чувството за познато очакване в различни степени много често се получаваше едновременно със състоянието „Спокоен”.

Следват анализите на контролните елементи.

4.Произход на състоянието (При успешни опити)

Индуциране по желание 40,2
Спонтанно 34,9
Междинно положение 44,9

В графата „Спонтанни” трябва да се отбележи, че експериментите станаха „по желание” при активирането на условията на Второто състояние, тоест условието започна да се проявява по време на състояние на нормална релаксация и разбира се, аз се възползвах от тази възможност. „Междинни” бяха случаите, когато имаше само явна склонност, но развитието на състоянието бе извършвано преднамерено.

Преднамерено индуцирани опити

Успешни резултати 58,7 %
Заспиване 13,6 %
Неуспешни 27,7 %

„Успешни резултати” включва тези случаи, когато са се проявили два или повече от симптомите и в резултат част или цялото Второ тяло е било налице. „Заспиване” включва онези случаи, когато просто аз заспивах. „Неуспешни” се отнасят към примерите, когато никакви явни резултати не бяха получени, нито пък се проявиха някакви симптоми.

Използвани методи

  Успешни резултати (%) Заспиване (%) Неефективни (%)
Магнетофонен запис 17,1 5,7 4,5
Броене за релаксация 24,0 4,5 12,9
Техника на възпроизвеждане 3,7 1,7 4,7
Смесена 13,9 1,6 5,7

„Използвани методи” означава ефективността на разнообразните техники при експериментирането. Техниките вече бяха описани и представени в развитие, базирано на простата процедура за тестуване „опит и грешка”. Магнетофонният запис например доказа своята ефективност, но имаше присъщите ограничения и ги наложи при самоопределянето. Това именно бе и причината най-често използваната техника да бъде „Броене за релаксация”.

Симптоматични доказателства (В успешните опити)

  Състоянието присъства (%)
Звук от свистене на въздух 45,2
Физическа каталепсия 11,4
Вибрационен ефект 30,2
Усещане за горещина 66,9
Многостранни усещания 33,8

„Симптомите” трябва да бъдат проучени от гледна точка на развитието. Физическата каталепсия бе наблюдавана единствено в ранните етапи. Същото е вярно и за вибрационния ефект, който забележително еволюира в чувство за горещина и само от време на време бе усещан при средния и последния етап. Звукът от свистенето на въздух се появи при най-ранните опити и продължи периодично.

При всеки успешен опит източниците на наблюдаваните данни бяха разделени в следните категории:

5.Начини на усещане

  Състоянието присъства (%)
Виждане 67,2
Чуване 82,7
Допир 69,8
Вкус 0,7
Мирис 0,3
Движение 94,2
Други 73

Трябва да се изтъкне, че съотношенията на сетивните възприятия, отбелязани по-горе, превеждаха приблизително всяка от категориите. Това не означава, че при възприемането са били използвани идентични нематериални еквиваленти на нервната система. В настоящия етап няма доказателства, които да потвърждават или отхвърлят една подобна структура на Второто състояние. Нито има някакво явно обяснение на ниската степен на усещането за вкус и мирис в таблицата, освен че те и двете зависят от физическия контакт със самия предмет или частици от него. Същите ограничения би трябвало да се отнасят и до усещането за допир, но се оказва главен източник за възприятия. Отговорът може би е в това, че последното действа под някаква форма на равнище излъчване-възприемане или в моя случай е по-развито от вкуса и мириса.

Движението е поставено в таблицата, защото включва повече действие, отколкото възприятие, и е сетивен източник извън традиционните пет сетива. Прилича много на равновесния механизъм на физическото тяло, който предава сигнали на мозъка независимо от поддържащите и противодействащи импулси от другите сетива. Във физическото тяло този механизъм може би се основава на действието на гравитационните и инерционните сили, а това може да се окаже напълно вярно и за Второто състояние.

В графата „Други” има видове, които нямат физически двойник. Способите за възприятие във Второто състояние са извън обсега на сегашното познаване или теория. Най-изследваното предположение е, че всички възприятия във Второто състояние се постигат с помощта на някаква сила от електромагнитния спектър – чрез насочени магнитни полета или получени и индуцирани, или пък чрез някаква сила или поле, които тепърва трябва да бъдат идентифицирани. И това е много по-вероятно, отколкото чрез някакви двойници на физическите механизми. Само по пътя на емпиричните изследвания на широкомащабния източник за тестуване това би могло да бъде определено.

АНАЛИЗИ И КЛАСИФИКАЦИЯ

Една от ключовите точки на феномена на Второто състояние е как съзнанието активно и точно сортира възприетите данни и действа напълно смислено при тази информация. Доказателството за идентификация бе степенувано по следния начин:

6.Процент от общите възприятия

  Познато (%) Подобно (%) Непознато (%)
Конфигурация (форма) 20,6 44,4 35
Структура 24,8 43,9 31,3
Съставни части 17,4 32,2 50,4
Одушевени
Разумни 65,4 75,7 30,7
Почти човешки 7,1 1,3 8,7
Изкуствени 27,6 23,0 17,4
Непознати 43,2
Неодушевени 21,1 46,2 32,7
Абстрактни 62,1 62,2 81,8
Изкуствени 37,9 37,8 18,2
Събитие (действие)
Наблюдавани
Взето участие
Аналози

От това проучване може да се допусне, че мнозинството от дейностите във Второто тяло имаха нещо общо с хуманоидни разумни същества, действащи в позната или подобна среда и използващи тъждествени предмети. Въпреки че тази тенденция се преобръща наопаки, когато изследването се прави на събитието само по себе си или на включеното действие. Сега ще ви покажа, че повечето е извън моя опит и познание.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ВТОРОТО СЪСТОЯНИЕ

В условията на възприетите данни най-голямата слабост бе при опитите да се приложат известните физически, научни, исторически и обществени структури към преживяванията, докато бях във Второто тяло. Таблиците ще покажат какъв е проблемът:

7.Процент от общите успешни опити

Възприятия на физическата наука
  Идентични (%) Приложими (%) Непознати (%)
Време 45,2 49,1 5,7
Строеж на веществото 38,4 41,8 19,8
Съхраняване на енергията 56,2 18,2 29,2
Полеви сили (взаимодействие) 12,9 3,7 83,4
Механични вълни 7,4 2 90,6
Гравитация 37,9 17,1 45
Действие-противодействие 72,8 2,2 25
Излъчване 2,7 26,7 70,6
Общоприети социални идеи
Организация на обществото 22,4 50,3 27,3
Семейство 33,4 41,4 25,2
Отношения мъж-жена 12,2 50,7 39,1
Учебен процес 0,8 61,8 37,4
Зрелост/пълнолетие 0,8 3,7 95,5
Генетична връзка 3,1 5,8 91,1
Симбиозни отношения 8,1 52,8 39,1
Културни навици 2,7 47 50,3
Основна мотивация 28 26 46
Исторически/религиозни 27 61,3 11,7
Техническо развитие 27 61,3 11,7
Политическа история 27 44,5 28,5
Теологични предпоставки 4,9 64,2 30,9

Горният разпределителен процент трябва да се разглежда в светлината на развиващата се техника и преживяване във Второто състояние. Категорията „време” се отнася за чувството за минаване на време, докато съм във Второто тяло, и няма нищо общо с физическото времеизмерване. Изтеклото време във физическото състояние не съществува, тъй като не е близко до същността на Второто състояние. В колоната „идентични” са изредени случаите, при които имах някакво усещане за минаване на време. В колоната „Различни или неприложими” са изредени онези случаи, когато липсата на време имаше различна проява – или ускорена, или забавена, или въобще несъществуваща. „Непознати” означава, че данните от записките ми са невалидни.

Останалите научни идеи се отнасят само до състояния, действия и обкръжения, докато съм бил във Второто тяло. Те нямат връзка с „локалните” експерименти и посещения при хора и места точно в Тук-Сега. Последните се съобразяват с всички „естествени” закони, въпреки че не е задължително те да предизвикват експерименти с Второто тяло.

Анализът на социалните теории изважда на показ сложния проблем с адаптацията към средата на Второто състояние. С перспективата за толкова неясни различия мисълта, действието и чувството стават изключително трудни за разбиране. Несъответствията, с които съм се сблъсквал, са описани подробно.

При анализа на историко-религиозните теории събитията, описани в графа „Идентични” и всичките три подкатегории, принципно са резултат от екскурзиите до Тук-Сега. Във втората колона всъщност всички преживявания са станали в области, различни от настоящото време-пространство. Третата колона представлява неизтълкувани или несъобщени данни.

По пътя на развитието на експериментите промените във възприятието са ставали равномерно. Ранните възприятия са резултат главно на опитите, представени чрез данните в първата колона. Втората и третата представляват моите проби през средния и последния етап. Съвсем очевидно е, че само с прилагането на нови теории последните резултати могат да бъдат сведени към „познатите” области.

Класификация чрез подобия и аналози предизвиква появата на други образци за места.

Процент от експериментите, когато качеството присъстваше

  Място I (%) Място II (%) Място III (%)
Разпределение при успешни опити 31,6 59,5 8,9
Време 85,8 0 88,7
Строеж на веществото 75,4 52,5 75,8
Съхраняване на енергията 58,3 33,9 91
Гравитация 54 23,3 87,11
Действие/противодействие 60,2 20,7 67,3
Излъчване 73,5 91 42,1
Организация на обществото 31,1 0 21
Отношения мъж/жена 24,2 39,4 33,9
Учебен процес 1,9 0 1,9
Зрелост/пълнолетие 1,4 0 0,3
Генетична връзка 5,2 0 11,3
Симбиозни отношения 12,8 0 33,9
Културни потребности 5,2 0 0,8
Основна мотивация 43,1 0 71
Техническо развитие 68,2 0 24,2
Политическа история 68,3 0 0
Теологични предпоставки 13,7 0 0

Едно друго условие, което не включва движение, бе оставено некласифицирано, тъй като не попада в никое от горните места. Място I напълно съответства на физическо-материалния свят във всяко едно отношение. Място II е многостранно, но изважда на показ само малка част от образците, общи с Място I. Това е област на енергийни полета, едновременно познати и странни, където няма гравитация, но е забележително, че няколко от най-важните закони на физиката се прилагат. Социално, исторически и философски – съществува съвсем незначителен паралел с Място I.

Място III поставя неразгадаеми въпроси. Има почти идентични качества с Място I, освен няколко съвсем определени отклонения, които са необясними. Те са показани в графи „Техническо развитие”, „Политическа история” и „Теологични предпоставки”.

Само задълбочено проучване на феномена на Второто тяло от една разширена изследователска група може да разработи истински сравнителни учения за тези области. Всичко, което е необходимо, е мотивацията.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...